Vijayagopal's Home Page

33 - A story in Telugu

Home
Audio - Ag Univ Lecture
Biodata
My Accomplishments
Telugu Science Primer
Books Published
My story
Telugu Articles - 1
Telugu Articles - 2
Telugu Stories and Articles-3
Marana Tarangam - A collection of Stories
Childrens stories
Poetry
English Collection
Translated Telugu Stories
Kahlil Gibran
Points to ponder Archives
Book Reviews
Science
TV Progs., Scripts

This is a story I have written when I was 33. Friends said, it is poetry. Lot of literary friends read it. I never published it anywhere. Now I will bring it to you in instalments.

ముప్ఫయి మూడు

మనిషికి ముప్ఫయి మూడేళ్లు వచ్చినా ప్రజలు మాత్రం వాణ్ణింకా కుర్రవాడు అనడం మానరు. అతనికి కూడా తనలో ఏ మార్పూ కనిపించక పోవచ్చు. కా నీ ఒక అపనమ్మకం. తానింకా నిజంగా కుర్రవాడేనా?

అతను ఓ శుభోదయాన నిద్ర లేస్తాడు.

ఆరోజు అసలు తనకు జ్ఞాపకం ఉంటుందా?

పడక మీంచి పైకి లేవడు-

సూర్యుడి వేడివాడి కిరణాలు గుచ్చుకుంటాయి.

శుభోదయం - ఈరోజు గడుస్తుందా?

వెలుగు భరించలేక కళ్లు మూసుకుంటే-

జీవితం అంతా తుడిచి పెట్టుకుపోయి...

ఊబిలోకి కూరుకుపోతాడు.

అంతా నాశనం! తన గొంతు తనకు వినిపించదు!

అధఃపాతాళానికి అస్తిత్వం సమసిపోయి

కరిగిపోయి మారిపోయి మాసిపోయి

అంతంతకీ లోతుకి

మళ్లీ తెలివి కలిగితే

తనూ మనిషే ఒక ఆకారం ఒక వ్యవహారం.

లేవాలి జీవితాన్నెదురుకోవాలి

నూతన శక్తితో జ్ఞాపకశక్తితో----

అబ్బ! ఏం జ్ఞాపకశక్తిది!

అదీ ఇదీ అన్నీ జ్ఞాపకమున్నాయా? ఎప్పటిలాగే!

గతజీవీతాన్ని తోడుకోవాలా గడిచిన రోజులూ నడిచిన బాటలూ -

కష్టించి మెదడు లోతుల్లోంచి

బయటికి తీయాలి.

ఈ వల వేసి తన చుట్టు తానే

తనను తానే పట్టుకోవాలి -, అప్పుడు

కాలం గడిచింది.

తానెవ్వరు? తానేమయినాడు?

వలవేసింది తనే -

వలలో పడిందీ తనే -

ఇప్పటి వరకు రోజులు గడుస్తున్నాయ్-

రోజూ ఏదో చేస్తూనే ఉన్నాం.

ఏదైనా చేయవచ్చు-

ఏమైనా కావచ్చు-

మహావ్యక్తి, తాత్వికుడు, తార్కికుడూ, ఏమైనా-

కార్యశూరుడూ, కావిగుడ్డలు కట్టి, కాడి చేతబట్టి,

గంజి, గటకా, తాగి, చెమటతో పుడమిని తడిపి, ---మౌనంగా----

అవును మాటలెందుకూ-

కాదంటే, కుళ్లిన, వయసు మళ్లిన సంఘానికి నిప్పంటించి చలి కాచుకునే వైప్లవి-

జనాలను జాగృతం చేస్తూ, జైల్లో మగ్గుతూ, బాధలూ, అపజయాలూ, విజయాలూ,

లేదంటే---

జ్ఞాని, వేత్త, - జీవితంలోని ఆనందం వెతుకుతూ, సంగీతంలో, సాహిత్యంలో, దేశాల్లో, శాసనాల్లో, మళ్లీ పుట్టబోతామా?, ఈ  అందం, ఈ ఆనందం, అంతా ఇప్పుడే.

హుమ్! మనిషికి ఎన్ని ఆలోచనలు, ఎన్ని ప్లానులు

అసలిన్నాళ్లూ ఏం చేసినట్లు?

ఒంట్లో సత్తువ ఉంది, వయసు ఉంది,

అందుకని ఏది దొరికితే అది చేస్తూ-----

ఈ పూటకు భోజనం-----

మీ పిల్లలకు ట్యూషన్ చెపుతా!

మూడు రూపాయలు దినానికి,

! మట్టి తట్టలెత్తుతా-

తీరిక వేళల్లో తైత్తిరీయం వ్యాఖ్యానం చదువుతూ-

ఏం చేయాలి? ఏది చేయాలి?

గుడ్డల షాపులో గుమాస్తాగా---- రాజీనామా,

పత్రికలో పడుతున్నాను, వ్యాసాలు, వ్యవసాయాలు, బట్టతలపై జుట్టు,

నిత్యం వార్తల కొట్టు,-----ఛీఛీ,--

జేబుల్లో చిల్లరైనా లేకుండా రైలెక్కాను,

ఎవరిచ్చారీ పతా - నాకు తెలియదు నాకూ తెలియదు -

ఇక్కడా అక్కడా ఊరూరా--- తిరుగుతూ ----

ఇదేం బాగులేదు చదువుకుంటే, ఏదైనా చేస్తే

లాయర్ డాక్టర్ ఇంజనియర్ ---- ఏదయినా  ---

చదువు పరీక్ష పాస్

ప్రతి అడుగునా ఆహ్వానం దోస్తీ ప్రేమ

అన్నీ చేయవచ్చు తుడిపేయవచ్చు,

ఈ ప్రపంచానికి నోటీసు జారీ చేస్తూ----

ఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃః

ఈ రంగస్థలంపై ముప్ఫైమూడేళ్లకు తాను అందరి ముందూ తాను చప్పట్లు

నేనేం చేయగలను ఉన్న వెయ్యిన్నొక్క అవకాశాల్లో వెయ్యి చెల్లిపొయినట్లున్నాయి

అసలన్నిటిలోనూ నిజంగా తనకు పనికి వచ్చేది ఒకటే కాదూ అందుకేనేమో ఆలోచన మానకుండా భయం అన్నది ఎరుగక చివరికి ఈరోజు చిక్కిపోయి ఇలా ----

ఈ 33కు కూడా యిలా వర్షాలతోనే ఎండలతోనే తనకూ నెలన్నా, ఈ ఎండలన్నా నక్షత్రాలన్నా, రాశులన్నా ఎంతో యిష్టం

ఆ నక్షత్రాల మీద అభిమానం ఇప్పుడు లేదు పోయింది

ఈ నెలంతా ఎండ ఉక్క చిరాకు చికాకు

మూటా ముల్లే సర్దేసి గది వదిలేసి గతాన్ని వదిలేసి పారిపోవాలి

తప్పించుకుని ------

ఈ సంవత్సరమన్నా స్వేచ్ఛగా

ఈ గదీ ఈగోడలూ ఈ మనుషులూ

అన్నిటికీ దూరంగా

పాలవాడూ పేపరువాడూ డబ్బులివ్వాలి ఇంటివాళ్లకు చెప్పాలి

లేకుంటే అప్పులు భవబంధాలు కాదూ

మళ్లీ తనపాతచోటికే

తన్నుతాను గుర్తించిన నిద్రనుంచి మేల్కున్న

ఆ పాతచోటికే

గది ఖాళీయే ఏదో చిల్లర వస్తువులు తప్ప ఈ చెత్తంతా ఏ చేయాలి

పుస్తకాలు బొమ్మలు, నిక్ నాక్స్ సర్పరాయి, ఎక్కడినుంచి వచ్చినయి ఇవన్నీ

ఏమిటీ బొమ్మ నాలుగు గుర్రాలూ ఆరు కా ళ్లూ రెండు తలలూ ఒకటే నీడా

అర్థం లేదు అంతపెద్ద సూర్యుడు అర్జునుడు మాత్రం అరంగుళమే నీడలు మూరెడు -----

మసరబారి మాసిపోయిన బొమ్మలు - ---

ఉట్టి బొమ్మలేకదా ----- పడెయ్ -----

ఈ చిపిగిన సిల్కు చొక్కా - దుమ్మ కొట్టుకుని ఈ గవ్వలూ ఈ రాళ్లూ ---

ఎండిపోయిన గులాబీ ఎవరికీ అందకుండానే వాడిపోయి ఎండిపోయి

పోస్టుచేయని ఉత్తరాలు ప్రియతమా మహారాజ్ఞీ గురువుగారూ ---

మంటకు అన్నీ సమానమే --- బూడిద

కాలుతున్న పేజీల్లో కదులుతున్న అక్షరాలు

గాలిలో కలుస్తున్న అక్షరాలు

ఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃః

చుట్టూ ఉన్న జనాలనుంచి తప్పించుకోవాలి ---

కొత్తవాళ్లను కట్టుకోగూడదు

తనింక జనాల్లో బతకలేడు

ఈ మనుషుల మధ్య తను మైనపు ముద్దగా

ఎవరిష్టం వచ్చిన రూపం వాళ్లిస్తుంటే

కనకిష్టాయిష్టాలూ అస్తిత్వమూ లేవా

లాభం లేదు తనరూపం తనకుంది ఉండాలి

ఇకమీద లాభం లేదు ఇక్కడ ఈ మనుషున మధ్య ఇది వీలయ్యేపనా

అందుకనే అక్కడికి ఆ పాతచోటికి తిరిగిపోయి ------

ఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃఃః

 

 

 

 

 

 

Next part

Your reactions please!